Меню

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання спортивно-оздоровчих послуг

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП ФІТ», ЄДРПОУ 43130213, в особі Директора Франко Марії Олексіївни, що діє на підставі статуту  — далі Виконавець, з однієї сторони, та клієнт, далі — Замовник, з іншої сторони, домовились про наступне.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику спортивно-оздоровчі послуги ( далі за текстом послуги) у НОК «Олімпійський стиль» (далі за текстом Комплекс), а Замовник зобов’язується прийняти, оплатити послуги в обсязі і на умовах, встановлених цим Договором та дотримуватись всіх умов цього Договору та усіх додатків до нього. Всі додатки до Договору є невід’ємною частиною цього Договору та мають рівну з даним Договором юридичну силу.

1.2. Угода набирає чинності (вважається укладеним) з моменту отримання Виконавцем належним чином оформленої Замовником оплати послуги та вірно вказаних Замовником: прізвище ім’я та/або контактного номеру телефону Замовника та/або вказаної ним особи (отримувача послуги).

1.3. За цим Договором Замовник обрав ПОСЛУГУ, яку надає Комплекс, інформація про яку розміщено  на сайті https://olympicstyle.com.ua/ або/та у мобільному додатку. Замовник підчас здійснення оплати повністю усвідомлює вид, тривалість, вартість послуги та місце її надання.

1.4. Відповідно до умов цього Договору Замовник розуміє яку саме послугу він оплачує та отримає у Комплексі.

1.5. Квитанція про сплату, чек або будь-який інший документ, який підтверджує перерахування коштів клієнтом на користь ТОВ «ОЛІМП ФІТ»  є невід’ємною частиною даного Договору.

1.6. У разі придбання Замовником ПОСЛУГИ через мережу Інтернет та/або через мобільний додаток, Замовник зобов’язаний її активувати не пізніше ніж 30 днів, з моменту її оплати. В інакшому випадку, строк активації відбудеться на 31 день автоматично.

1.7.  Пункт 1.6. не розповсюджується на спеціальні та акційні пропозиції Комплексу, які самостійно передбачають строк активації послуги.

1.8. Крім того, Замовник має змогу за додаткову плату користуватися додатковими послугами. Оплата таких послуг відбувається шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця або шляхом внесення коштів у касу.

1.9. Оскільки ця Угода є публічною офертою, то отримуючи доступ до матеріалів Сайту/мобільного додатку Користувач (Замовник) вважається приєдналася до цієї Угоди.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГИ

2.1. Під послугою за цим Договором сторони розуміють створення Виконавцем для Замовника умов, необхідних для відновлення сил, здоров’я, а також для активного відпочинку, проведення дозвілля, що включає в себе: надання Замовнику права присутності в Комплексі, користування спортивним обладнанням (тренажерами, снарядами, інвентарем та ін.) Комплексу, а так само спеціально обладнаними приміщеннями Комплексу (в т.ч., але не виключно, залами, масажними кабінетами, душовими та ін.); забезпечення присутності в Комплексі кваліфікованого обслуговуючого персоналу (в т.ч. тренерів-інструкторів); надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг про правила та способи користування тренажерами, снарядами, інвентарем, а так само іншої інформації, необхідної для обрання Замовником оптимального для нього режиму занять фітнесом та відпочинку.

2.2. Місцезнаходження Комплексу:

м. Київ, вул. Фізкультури 1, корп. 6,  НОК «Олімпійський стиль»;

м. Київ вул. Ділова (Димитрова), 10, корп. 8 басейн НОК «Олімпійський стиль».

2.3. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з Правилами Комплексу (Додаток №1), що діють на момент укладення цього Договору та є його невід’ємною частиною, розміщені на інформаційному стенді за місцезнаходженням Комплексу, і зобов’язується їх неухильно дотримуватися.

2.4. Виконавець має права надавати спортивно оздоровчі послуги за місцезнаходженням вказаним у п. 2.2. Договору, на підставі Договору №2 Про послуги з проведення групових, індивідуальних заняття  з фізичної культури та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів від 04.01.2021 року.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надавати Замовнику послуги згідно цього Договору. Конкретний вид та обсяг надаваних Замовнику послуг відповідає обраному типу  Послуги і міститься в Додатку №2 до цього Договору.

3.1.2. В разі придбання Замовником Послуги надати Замовнику абонемент/клубну карту, який підтверджує право і можливість Замовника на отримання послуг Комплексу за абонементом/клубною карткою протягом строку дії цього Договору та на умовах, встановлених цим Договором.

3.1.3. Забезпечувати належну якість надаваних послуг відповідно до умов цього Договору.

3.1.4. Продовжити строк дії цього Договору на відповідну кількість днів, протягом яких Замовника не мав можливості отримувати послуги з вини Комплексу.

3.1.5. У разі зміни обсягу надання послуг та/або часу (розкладу) їх надання, або технічної несправності обладнання Комплексу, або інших причин, що унеможливлюють надання послуг та/або їх частини, негайно інформувати про це Замовника шляхом розміщення інформації на інформаційному стенді Комплексу, та/або в інших пристосованих для цих цілей місцях, зокрема на обладнанні або поряд з ним.

 

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. З метою безпечного і ефективного надання послуг, вимагати від Замовника надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання послуг за цим Договором.

3.2.2. У разі наявності підстав вважати, що надавані послуги та/або їх частина можуть мати несприятливий вплив на Змовника в силу його індивідуальних особливостей або стану здоров’я, вимагати від Замовника надання медичного висновку відповідного спеціаліста (допуск до занять) та до моменту надання Замовником такого висновку відмовити в допуску до занять шляхом блокування абонементу або клубної картки.

3.2.3. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або призупинити його виконання (заблокувати абонемент/клубну картку), або відмовити в наданні певного виду послуг за наявності підстав вважати, що надання послуг може заподіяти шкоду Замовнику або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини  Замовника та не потягне будь-якої відповідальності Комплексу.

 

3.3. Замовник зобов’язується:

3.3.1. Оплатити Послуги Виконавцю в порядку і на умовах, встановлених цим Договором.

3.3.2. Дотримуватись умов цього Договору та Правил Комплексу.

3.3.3. За запитом Виконавця  надати останньому всю наявну в нього об’єктивну інформацію і документи (в т.ч. медичні довідки, висновки та ін.), які мають відношення до предмета цього Договору і надання послуг, а в разі невиконання цього зобов’язання — самостійно нести ризик настання пов’язаних із цим несприятливих для себе та Комплексу наслідків.

3.3.4. Своєчасно (заздалегідь) попереджати Виконавця  про обставини, що мають істотне значення для надання послуг (наявності протипоказань, захворювань, алергій тощо).

3.3.5. Регулярно знайомитися з розкладом занять в Комплексі та іншою інформацією, що має відношення до надання послуг. У випадках, коли для відвідування занять необхідний попередній запис — своєчасно записуватися на їх відвідування у адміністратора Комплексу.

3.3.6. Дбайливо ставитися до майна Комплексу, запобігати пошкодженню та псуванню обладнання, інвентарю та негайно повідомляти про порушення Правил Комплексу (фактах заподіяння шкоди) адміністратору Комплексу.

3.3.7. Відшкодувати збиток, якщо такий був заподіяний Комплексу внаслідок дій (бездіяльності) Замовника. У цьому випадку Замовник (а в разі його відмови – незалежна третя особа) і уповноважений представник Комплексу підписують акт, що фіксує факт заподіяння шкоди (пошкодження чи псування майна Комплексу). Розмір шкоди визначається Комплексом на підставі ринкової вартості майна, з урахуванням його амортизації.

3.3.8. З метою уникнення травм не користуватися несправними тренажерами та іншим непрацездатним обладнанням, інвентарем, а в разі невиконання цього зобов’язання – самостійно нести ризик настання несприятливих для себе та Комплексу наслідків.

3.3.9. Виконувати рекомендації персоналу Комплексу щодо правил користування обладнанням Комплексу. Самостійно на власний розсуд приймати рішення про виконання та/або невиконання рекомендацій тренера-інструктора Комплексу з обсягів навантаження, беручи на себе всю відповідальність за наслідки виконання та/або невиконання таких рекомендацій.

3.3.10. В останній день строку дії цього Договору повернути абонемент/клубну картку адміністратору Комплексу.

3.3.11. Не передавати абонемент/клубну картку третім особам, за винятком відступлення прав за цим Договором, письмово погодженого із Комплексом.

 

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Вимагати від Виконавця  належного виконання зобов’язань за цим Договором, а також надання інформації про послуги.

3.4.2. Відмовитися від цього Договору, письмово повідомивши про це Виконавця  і вказавши причини такої відмови шляхом передання такого повідомлення уповноваженому представнику Комплексу (адміністратору або керуючому Комплексом) під підпис.

3.4.3. Користуватися додатковими послугами, що надаються у Комплексі, відповідно до прейскуранта цін. Інформацію про їх наявність та вартість Замовник може отримати у Комплексі.

3.4.4. Повідомляти Виконавця  про свої побажання, зауваження, пропозиції та рекомендації, які стосуються діяльності самого Комплексу.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг за цим Договором відповідає обраному Замовником типу Послуги та зазначається у прейскуранті послуг.

4.2. Замовник оплачує вартість послуг шляхом готівкового або безготівкового розрахунку в національній валюті України.

4.3. Підтвердженням оплати Договору є квитанція про оплату, видана Замовникові банком або будь-який інший платіжний документ, що підтверджує сплату коштів за цим Договором.

4.4. Після першого візиту до Комплексу, кошти сплачені Замовником поверненню не підлягають. Винятком може бути випадки зазначені у п. 3.2.2. ст.3 цього Договору.

4.5. Послуга вважається наданою і прийнятої Замовником з моменту: закінчення  її строку дії  (строку дії абонементу, або клубної картки), або припинення цього Договору достроково.

 

 1. СТРОКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту придбання (оплати вартості) Замовником відповідної Послуги, або не за моменту її активації, але у будь-якому випадку не пізніше ніж через 31 день з моменту її придбання, та діє протягом строку дії такої послуги. Строк дії послуги зазначається у Додатку №2 та/або у прейскуранті Виконавця.

5.2. Замовник має право активувати оплачену Послугу (зареєструвати перше відвідування Комплексу) у будь-яких час з моменту повної оплати Послуги, але не пізніше ніж через 30 днів з моменту оплати, при цьому строк дії клубної картки почне перебіг з дати активації Послуги. У разі не активації клубної карти впродовж 30 календарних днів, її активація буде розпочата автоматично на 31 день після оплати.

5.3. До строку Договору додається кількість днів, на які дія клубної картки відповідно до обраного Замовником типу Послуги (якщо така можливість передбачена цим типом Послуги), за його бажанням, була «заморожена» (призупинена).

5.4. Після закінчення строку дії клубної картки цей Договір вважається автоматично припиненим, а клубна картка блокується. Поновлення Договору відбувається шляхом придбання нової Послуги за чинними на момент поновлення умовами.

5.5. В разі порушення (невиконання або неналежного виконання) Замовником умов цього Договору, в тому числі невиконання Правил Комплексу, псування чи пошкодження майна Комплексу та ін., цей договорів може бути припинений Комплексом негайно шляхом блокування абонементу або клубної картки, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином, а сплачені Замовником кошти поверненню не підлягають.

5.6. Виконавець має право зробити зауваження Замовнику у разі порушення ним Правил та вказати на підстави такого зауваження та/або скласти Акт про порушення Замовником Договору, або Акт про факт нанесення шкоди майну (надалі разом – Акти). Акти мають бути складені комісією у складі не менш ніж з 1 (однієї) уповноваженої особи Комплексу та 2 (двох) незалежних осіб. У разі якщо Замовник відмовився  від підписання Актів, Акти вважаються дійсними за умови дотримання процедури їх складання, передбаченої цим пунктом. З моменту набрання чинності Актів, тобто з моменту підписання їх комісією, Замовник несе відповідальність, у тому числі, але не виключно, матеріальну, передбачену цим Договором, Правилами та законодавством України;

5.7. Комплекс не несе відповідальності за будь-які несприятливі для Замовника наслідки, що виникли не з вини Комплексу. Відповідальність Виконавця обмежується обсягом та якістю наданих за цим Договором послуг та не розповсюджується на прийняті Замовником рішення про використання тих чи інших послуг та їх наслідки.

5.8. Сторони усвідомлюють, що створюючи зручні умови для тимчасового тримання речей Замовника (в тому числі цінних) в спеціальних місцях (роздягальні, шафи та ін.) на час перебування у Комплексі, Комплекс не приймає їх на відповідальне зберігання та не несе будь-якої відповідальності за їх збереження.

5.9. У разі дострокового розірвання/припинення цього Договору за ініціативою Замовника, грошові кошти, сплачені Замовником, поверненню не підлягають.

5.10. У разі виникнення спорів Сторони вживають всіх можливих заходів до вирішення їх шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення виниклої суперечки він підлягає вирішенню в установленому законом порядку в суді.

5.11. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання, прострочення виконання) своїх зобов’язань, якщо таке невиконання обумовлене дією обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які та або інша сторона не могла ні передбачити, ні запобігти звичайними засобами (форс-мажор). При наявності й припиненні обставин непереборної сили сторона, для якої склалася неможливість належного виконання зобов’язань за цим Договором, повинна негайно письмово повідомити іншу сторону.

 

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. Абонемент та клубна картка є персональним та не може бути переданим третім особам, за винятком відступлення прав за цим Договором, що має бути письмового погодженим із Виконавцем. Виконавцем має право відмовити в наданні послуг будь-якій особі, що не є власником абонементу, незважаючи на наявність у її володінні абонементу/клубної картки, та заблокувати цей абонемент/клубну картку. Абонемент/клубна картка  є власністю Комплексу та має бути повернута в день припинення цього Договору.

6.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору, повідомивши про це Замовника шляхом розміщення нової редакції Договору на сайті Комплексу та/або іншим чином.

6.3. Замовник надає свою безумовну згоду на проведення  Комплексу з метою забезпечення безпеки відео спостереження приміщень Комплексу в присутності Замовника (крім роздягальні, туалету та душових), а також на проведення Комплексу або уповноваженими ним третіми особами фото- та відео- зйомки приміщень Комплексу в присутності Замовника (крім роздягальні, туалету та душових) з метою реклами, популяризації послуг Комплексу та в інших цілях.

6.4. Укладенням цього Договору Замовник надає Виконавцю свою згоду на збір та обробку персональних даних про нього.

6.5. Уся інформація, що стала відомою сторонам одна щодо одної у зв’язку із цим Договором, є конфіденційною. Сторони зобов’язуються забезпечити збереження конфіденційної інформації протягом строку дії цього Договору та необмеженого строку після його припинення. Конфіденційна інформація може бути розповсюджена виключно у випадках та в порядку, передбаченому законом.

 1. Форс-Мажор

7.1.      Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

7.2.      Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють зовнішні і надзвичайні події, які не існували під час підписання цього Договору та виникли незалежно від волі Сторін, за умови, що Сторони не могли передбачити настання таких наслідків або перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати та очікувати від Сторони, що зазнала дії обставин непереборної сили.

7.3.      Обставинами непереборної сили визнаються, але не обмежуються ними, такі події: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, військові дії в одній з країн Сторін, повстання, революції, страйки, соціальні конфлікти, блокади, ембарго, зміни в законодавстві тощо

7.4.      Сторона, яка втратила можливість виконати зобов’язання внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов’язана повідомити іншу сторону про виникнення, вид та можливу тривалість подій, які перешкоджають належному виконанню зобов’язань за цим Договором.

7.5.      Якщо обставини непереборної сили будуть тривати більше трьох місяців, Сторони повинні вирішити подальшу долю цього Договору.

7.6.      Жодна із Сторін не буде нести відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, якщо невиконання буде наслідком таких обставин, як повінь, пожежа, землетрус і інші явища природи, а також війна або військові дії, що виникли після укладення Договору.

 

Додатки:

Додаток №1 – Правила Комплексу

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

Правила комплексу

ПРАВИЛА КОМПЛЕКСУ

 1. Визначення понять та термінів
  • Абонемент / Клубна карта – сукупність спортивно-оздоровчих послуг, обраних та сплачених Замовником на певний строк у відповідній кількості відповідно до прейскуранту.
  • Авторське групове заняття – заняття, що проводиться за додаткову плату, яке проводиться інструктором НОК «Олімпійський стиль» високої кваліфікації, для групи відвідувачів (від 3-х осіб і більше) у спеціально відведеному місці, згідно з затвердженим адміністрацією Комплексу розкладом.
  • Гість Комплексу – це фізична особа, яка не є (ніколи не була) Клієнтом Комплексу, відвідує комплекс вперше, та відвідує Комплекс на умовах послуги «Гостьовий візит», яка надається Клієнту Комплексу, який запросив Гостя Комплексу.
  • Гостьовий візит – одноразова послуга, яку надає Комплекс для фізичної особи, яка не є клієнтом Комплексу у разі запрошення цієї фізичної особи клієнтом Комплексу. Підчас Гостьового візиту співробітник Комплексу наочно демонструє та надає інформацію фізичній особі всі про наявні у Комплексі умови та послуги.
  • Групове заняття – заняття, що проводиться інструктором НОК «Олімпійський стиль» (далі за текстом – Комплекс) для групи відвідувачів (від 3-х осіб і більше) у спеціально відведеному місці, згідно з затвердженим адміністрацією Комплексу розкладом.
  • Замовник (клієнт, відвідувач) – фізична дієздатна особа, яка діє самостійно або в інтересах дитини (малолітньої особи), якій Виконавець надає спортивно-оздоровчі послуги.
  • Індивідуальне (персональне) тренування – заняття з персональним тренером за індивідуальною програмою. Проводиться лише за умови придбання разового відвідування/абонементу/ карти Комплексу та після оплати за індивідуальне тренування згідно з прейскуранту цін Комплексу.
  • Картка відвідувача (картка) – пластикова магнітна картка багаторазового використання, яка надає право Замовнику отримувати і використовувати послуги, передбачені Договором, та ідентифікує особу Замовника для проходу на територію об’єктів Комплексу з метою отримання спортивно-оздоровчих послуг. У разі відсутності у Замовника картки останньому не буде відмовлено у відвідуванні Комплексу, якщо у нього  є документ, що посвідчує особу.
  • Спортивно-оздоровчий комплекс (далі за текстом – Комплекс) – не мережевий спортивно-оздоровчий комплекс «Олімпійський Стиль» розташований за адресою м. Київ, вул. Фізкультури 1, корпус 6 та м. Київ, вул. Ділова 10, корпус 8.
  • Прейскурант – затверджений Виконавцем документ, що визначає вартість послуг з проведення групових, індивідуальних занять з фізичної культури та спорту; з проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів.
  • Спліт тренування – це персональні заняття тренера з двома гостями Комплексу одночасно.
  • Працівники Комплексу (персонал Комплексу, адміністрація Комплексу) – фізичні особи, які перебувають у трудових відносинах з Виконавцем, або представляють його інтереси у відповідності до законодавства України.
  • Всі поняття та терміни вказані в ст. 1 правил Комплексу, трактуються у далі у тексті згідно з визначенням, яке вказано у ст. 1 правил Комплексу.

 

 1. Загальні правила та положення

2.1. Ці правила складені для того, щоб всі відвідувачі зберегли і примножили своє здоров’я і відчували себе комфортно, відвідуючи Комплекс «Олімпійський стиль». Розроблені з метою регламентування роботи Комплексу, встановлення порядку відвідування та безпечного перебування Замовників на території Комплексу під час отримання Послуг.

2.2. У всіх ситуаціях, не розглянуті в цих правилах, сторони повинні керуватися поточного законодавства України.

2.3. Навчально-оздоровчий комплекс “Олімпійський стиль” надає можливість відвідування тренажерного залу; відвідування  басейну; відвідування аква-зони з сауною та джакузі; проведення оздоровчого масажу; індивідуальні тренування  з інструктором; групові тренування згідно з  розкладом; додаткові групові тренування – студії; короткострокова оренда (прокат) аксесуарів та супутніх товарів; послуги з проведення групових, індивідуальних занять з фізичної культури, що надаються для дітей; послуги з  проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів.

2.4. Час роботи Комплексу: понеділок-п’ятниця з 7:00 до 22:00, субота-неділя та святкові дні з 8:00 до 21:00. Адміністрація Комплексу має право змінювати режим роботи Комплексу, про що Клієнт інформується за допомогою інформаційного стенду та/або шляхом розміщення на офіційному сайті Виконавця (www.olympicstyle.com.ua). Слідкуйте, будь-ласка, за можливими змінами.

2.5. На час проведення навчальних та спортивно-оздоровчих заходів, ремонтних робіт, санітарних днів та за технічними умовами робота Комплексу може бути частково або повністю припинена.

2.6. Вхід у тренувальні зони закінчується за 45 хвилин до закриття Комплексу. Тренувальні зони закінчують свою роботу за 15 хвилин до закінчення роботи Комплексу. Час затримки Замовника у Комплексі після завершення сплаченого ним часу вважається додатковою спортивно-оздоровчою послугою та сплачується Замовником згідно прейскуранту.

2.7. Адміністрація Комплексу настійно рекомендує перед початком відвідування занять пройти медичне обстеження, початковий інструктаж у тренера. Відповідальність за оцінку і стан здоров’я лежить на клієнті. Клієнт несе повну відповідальність за своє здоров’я.

2.8. Відвідування Комплексу для власників абонемента можливо тільки при наявності з собою картки Комплексу, яка одноразово видається при купівлі абонемента. При втрати картки її можна відновити за додаткову плату в відділі продажів.

2.9. Вартість спортивно-оздоровчих послуг визначається у відповідності до затвердженого Виконавцем Прейскуранту.

 

 

 1. Порядок придбання та використання послуг

3.1. Оплата будь-яких із запропонованих послуг проводиться до отримання обраної послуги. У разі не сплати обраної послуги в повному обсязі адміністрація має право не допустити Замовника до заняття (отримання послуги).

3.2. Оплата будь-яких із запропонованих видів послуг, оплата додаткових  послуг проводиться виключно в касу Комплексу або на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Оплата може бути проведена за разове відвідування та/або абонемент на будь-який із запропонованих основних видів послуг.

3.4. Під час придбання послуг необхідно мати при собі посвідчення особи, яке містить фотографію особи.

3.5. Умови абонементу (строк дії, час відвідування, кількість занять) визначаються у прейскуранті,який розміщений на рецепціях та інформаційних стендах об’єктів Комплексу.

3.6. Абонемент не може бути переданий іншим особам. Питання переоформлення абонемента на іншу людину вирішується в індивідуальному порядку адміністрацією Комплексу.

3.7. Строк дії абонемента може подовжуватися тільки в разі, якщо заняття не відбулося з вини Виконавця. В усіх інших випадках пропуску занять претензії з питань оплати, повернення грошей або переносу занять адміністрацією Комплексу не приймаються. Подовження або призупинення дії абонементу з поважної причини може бути розглянуте адміністрацією в індивідуальному порядку згідно письмової заяви Замовника протягом 3-х робочих днів з моменту її  подання .

3.8. У разі якщо клієнт не з’явився на індивідуальне (персональне) тренування або відмінив його пізніше ніж за 3 години до початку тренування – таке тренування повинно бути оплачене Замовникам при його наступному візиті до Комплексу до надання Замовнику послуг.

3.9. Видача рушників і простирадл відбувається відповідно до умов придбаної карти/абонементу.

3.10. У разі включення послуги видачі рушника у ціну абонементу та/або карти, Замовнику видається один рушник протягом однієї доби, при бажані Замовника отримати другий рушник, ціна за вказану послугу сплачується додатково.

3.11. При придбанні клубних карт Замовник має можливість «заморожування» карти шляхом подання письмової заяви або в телефонному режимі згідно з умовами передбаченими прейскурантом на вказаний вид клубної картки.

 

 1. Загальні правила відвідування Комплексу.
  • Картка відвідувача пред’являється адміністратору рецепції Комплексу кожного разу, коли Замовник відвідує Комплекс. Персонал Комплексу має право вимагати від Замовника пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі невідповідності даних особи, зазначених в документі, даним, зазначеним у Картці, представник Комплексу має право вилучити таку Картку до з’ясування усіх обставин, про що складає акт у двох примірниках за підписом особи, яка вилучила Картку. Один з таких примірників надається особі, яка пред’явила невідповідну Картку. Вилучена Картка залишається в Комплексі до з’ясування обставин, що призвели до її вилучення.
  • Перебуваючи на території Комплексу, Замовник повинен поводитись відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Комплексу, дотримуватися чистоти, порядку, правил особистої гігієни, санітарії та пожежної безпеки.
  • Окрім існуючих заборон, передбачених законодавством України, на території Комплексу Замовнику забороняється:
   • Перебувати з будь-якими видами зброї, а також носити холодну, вогнепальну та будь-яку іншу зброю.
   • Вживати спиртні напої, наркотичні засоби та/або їх аналоги, а також палити.
   • Проносити в комерційних цілях на територію Комплексу свої напої (у т.ч. воду) та спортивне харчування (у т.ч. коктейлі).
   • Здійснювати несанкціоноване розповсюдження та продаж напоїв, наркотичних засобів та (або) їх аналогів, будь-яких медикаментів та (або) спортивного харчування та (або) біодобавок.
   • Проносити на територію Комплексу будь-яких тварин без погодження з адміністрацією Комплексу.
   • Перебувати у місцях, відведених для персоналу Комплексу.
   • Використовувати гучномовні пристрої на території Комплексу.
   • Вчиняти дії, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам.
   • Поводитися непристойно та використовувати непристойні жести.
   • Проявляти расову, релігійну, національну та будь-яку іншу дискримінацію.

4.3.11. Грубо поводитися по відношенню до персоналу та інших відвідувачів Комплексу.

4.3.12.Використовувати нецензурні,голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи.

 

 

5.Правила відвідування тренажерного залу Комплексу.

5.1. Щоб уникнути травм адміністрація Комплексу рекомендує пройти первинний інструктаж в тренажерному залі.

5.2. Діти від 12 до 16 років допускаються в тренажерний зал при проведенні персонального або групового тренування тільки під керівництвом інструктора або у супроводі батьків.

 

 1. Правила відвідування аква-зони
  • Відвідувачі аква-зони (басейн 20м, сауна, джакузі) повинні дотримуватися загальних правил особистої гігієни.
  • Відвідування басейну аква-зони можливе лише за наявності медичного дозволу, який підтверджує відсутність протипоказань у Замовника. Такий дозвіл може бути виданий відповідною медичною установою. Строк дії такого дозволу не може перевищувати 3 (три) календарних місяці та у разі закінчення такого строку дозвіл підлягає поновленню. Зазначений дозвіл надається персоналу Комплексу на рецепції при першому відвідуванні.
  • Дітям віком 2-14 років відвідувати басейну аква-зони (20м) дозволяється тільки з інструктором (згідно з розкладом) або у супроводі дорослого. Відповідальність за життя і здоров’я дітей під час групових занять несе інструктор з плавання, розпорядження якого діти зобов’язані виконувати.
  • До вартості послуги з проведення групових занять в басейні аква-зони не входить відвідування Замовником сауни та гідро-масажної ванни. Їх використання до та після проведення групових занять дозволено тільки при умові сплатити вартості  відповідної послуги.
  • Усі гості та супроводжуючі особи Замовника зобов’язані очікувати закінчення часу відвідування (тренування) у відведених для очікування приміщеннях. Присутність батьків або супроводжуючих осіб на занятті дитини допускається тільки на відкритих заняттях за попереднім запрошенням або з дозволу інструктора.
  • Діти віком до 7 років переодягаються у супроводі дорослих в роздягальнях за статтю супроводжуючої особи.
  • Перед початком заняття (тренування) в басейні аква-зони відвідувачу необхідно: прийняти душ, переодягнутися в одяг для купання (купальник для жінок, спортивні плавки для чоловіків), одягнути шапочку для плавання, яка обов’язково використовується протягом всього часу занять (тренувань).
  • Під час плавання в басейні аква-зони необхідно пересуватися ближче до правої сторони доріжки, створюючи таким чином правосторонній рух. Максимальна кількість плаваючих на доріжці – до 8 осіб.
  • Окрім існуючих заборон, передбачених законодавством України, Договором та додатками до нього, на території аква-зони забороняється вчинення таких дій:
   • знаходитися в душових приміщеннях та на території у верхньому одязі та без спеціального взуття;
   • бігати по території аква-зони;
   • використовувати басейн аква-зони після сауни, попередньо не прийнявши душ;
   • знаходитися на території аква-зони оголеним;
   • стрибати з бортиків басейну без дозволу інструктора;
   • використовувати спеціалізований інвентар без відповідного доручення інструктора;
   • під час плавання в басейні опиратись на розділювачі доріжок;
   • використовувати на території аква-зони косметичні засоби та засоби особистої гігієни з сильним та різким запахом;
   • залишати на території аква-зони особисті речі;

6.9.10.здійснювати святкові зустрічі на території аква-зони без дозволу адміністрації Комплексу;

 

 1. Правила відвідування басейну

7.1. Перебувати на території санітарних зон та безпосередньо у  басейні дозволяється лише у спеціальному і чистому змінному взутті.

7.2. За власну безпеку в плавальному басейні  відповідальність несе сам Замовник.

7.3. Тривалість одного відвідування становить:

7.3.1. вільне плавання у воді у великій ванні басейну (25м) – 45 хвилин;

7.3.2. заняття у групі дітей віком до 4 років (з інструктором, згідно з розкладом) у воді у середній та малій ваннах басейну – 30 хвилин;

7.3.3. заняття у групі дітей віком від 5 до 7 років (з інструктором, згідно з розкладом) у воді в середній та малій ваннах басейну – 45 хвилин

7.3.4. заняття у групі «Дорослий з дитиною віком до 7 років» (з інструктором згідно з розкладом) у воді у середній ванні басейну – 45 хвилин;

7.3.5. заняття у групі для дорослих у воді у великій ванні басейну (25 м) – 45 хвилин;

7.3.6. заняття у спортивній групі для дорослих у воді у великій ванні басейну (25м) – 60 хвилин;

7.3.7. заняття у групі дітей віком від 7 до 16 років у воді у  великій ванні басейну (25 м) – 45 хвилин;

7.3.8. додатковий час надається: 15 хвилин на переодягання, приймання душу до початку заняття та 20 хвилин після закінчення занять. За перевищення зазначеного часу Замовник зобов’язаний внести додаткову плату, як за наступну годину згідно з встановленими тарифами;

7.3.9. тривалість індивідуального тренування дитини віком до 7 років у середній та малій ваннах басейну встановлюється інструктором відповідно до рівня підготовленості та фізичного стану дитини, але не може перевищувати 45 хвилин;

7.3.10. тривалість індивідуального тренування дитини віком від 7 до 16 років у великій вані басейну встановлюється інструктором відповідно до рівня підготовленості та фізичного стану дитини, але не може перевищувати 45 хвилин;

7.3.11.тривалість індивідуального тренування дорослого у великій  ванні басейну встановлюється інструктором відповідно до рівня підготовленості та фізичного стану Замовника, але не може перевищувати 60 хвилин.

7.4. Відвідування басейну можливе лише за наявності медичного дозволу, який підтверджує відсутність протипоказань у Замовника. Такий дозвіл може бути виданий відповідною медичною установою. Строк дії такого дозволу не може перевищувати 3 (три) календарних місяці та у разі закінчення такого строку дозвіл підлягає поновленню. Зазначений дозвіл надається персоналу Комплексу на рецепції при першому відвідуванні. При закінченні строку дії дозволу відвідування басейну категорично заборонено.

7.5. Дітям віком до 7 років відвідувати середню та малу ванни  басейна та дітям 7-14 років відвідувати велику ванну басейну (25 м) дозволяється тільки з інструктором (згідно розкладу) або у супроводі дорослого. Відповідальність за життя і здоров’я дітей під час групових занять несе інструктор з плавання, розпорядження якого діти зобов’язані виконувати.

7.6. Діти від 0 до 3-х років допускаються в середню та малу ванни басейну тільки за наявності спеціальних непромокаючих підгузків (памперсів).

7.7. Усі гості та особи, які супроводжують Замовника, зобов’язані очікувати закінчення часу відвідування (тренування) у відведених для очікування приміщеннях. Присутність батьків або осіб, які супроводжують Замовника, на занятті дитини допускається тільки на відкритих заняттях за попереднім запрошенням або з дозволу інструктора.

7.8. Перед початком заняття (тренування) в басейні Замовнику необхідно: прийняти душ, переодягнутися в одяг для купання (купальник для жінок, спортивні плавки для чоловіків), одягнути шапочку для плавання, яка обов’язково використовується протягом всього часу занять (тренувань).

7.9. Під час плавання в басейні необхідно пересуватися ближче до правої сторони доріжки, створюючи таким чином правосторонній рух. Максимальна кількість осіб, які плавають, на доріжці  –  10 осіб.

7.10. Доріжка для плавання, на якій відбувається групове заняття, призначена лише для осіб, які згідно з розкладом та віковою категорією беруть участь у таких групових заняттях.

7.11. Доріжка для плавання, на якій відбувається індивідуальне тренування, може використовуватися для вільного плавання інших відвідувачів басейну або проведення іншого індивідуального тренування.

7.12. При виборі заняття у групі Замовник повинен керуватися рівнем власної підготовленості та попередньо проконсультуватися з інструктором.

7.13. При запізнені на заняття у групі більш ніж на 10 хвилин інструктор має право не допустити на заняття особу, яка запізнилась.

7.14. Адміністрація Комплексу має право вносити зміни в розклад групових занять, а також замінювати інструктора, який проводить групові заняття згідно з розкладом.

7.15. Після завершення групового заняття відвідувачі Комплексу повинні скласти інвентар у відведене для нього місце.

7.16. Для участі в окремих групових заняттях в басейні з обмеженою кількістю відвідувачів необхідно попередньо записатися у адміністратора та отримати відповідне підтвердження щодо відвідування.

7.17. У разі запізнення Замовника на індивідуальне тренування в басейні час проведення тренування скорочується.

7.18. Відвідувачі басейну повинні своєчасно попереджати інструктора або адміністратора про неможливість відвідування індивідуального тренування або запізнення. Якщо скасування (перенесення) індивідуального тренування не було проведено вчасно (мінімум за три години до початку заняття), заняття підлягає списанню з абонемента Замовника або його оплаті при подальшому відвідуванні.

7.19. Окрім існуючих заборон, передбачених законодавством України, Договором та додатками до нього, на території басейну забороняється вчинення таких дій:

7.19.1. бігати по території басейну;

7.19.2. перебувати на території басейну оголеним;

7.19.3. стрибати з бортиків басейну та тумбочок без дозволу інструктора;

7.19.4. використовувати спеціалізований інвентар без відповідного доручення інструктора;

7.19.5. під час плавання в басейні опиратись на розділювачі доріжок;

7.19.6. розпивати спиртні напої та палити;

7.19.7. знаходитися на території басейну в нетверезому стані;

7.19.8. вживати їжу та напої, перебуваючи на території басейну;

7.19.9. подавати фіктивні сигнали надзвичайних ситуацій;

7.19.10. розпочинати групове заняття та заходити у воду басейну самостійно без чергового інструктора або персонального тренера;

7.19.11.справляти  природні  потреби у ванну басейну та душу.

 

 1. Порядок проведення групових занять у тренувальних залах
  • Групові заняття проводяться виключно за розкладом.
  • Тривалість одного заняття становить 60 хвилин, додатковий час надається 15 хвилин на переодягання до початку заняття та 25 хвилин для переодягання та прийняття душу після закінчення занять. За перевищення зазначеного часу Замовник зобов’язаний внести додаткову плату, як за наступну годину згідно з встановленими тарифами.
  • При виборі занять Замовник повинен керуватись рівнем власної підготовки. Необхідні пояснення можна отримати у працівників Комплексу.
  • При запізненні на заняття більш ніж на 10 хвилин інструктор має право не допустити на заняття особу, яка запізнилась.
  • Забороняється використання мобільних телефонів під час групових занять.
  • Адміністрація Комплексу має право вносити зміни в розклад групових занять, а також замінювати інструктора, який проводить групові заняття згідно з розкладом.
  • Після завершення заняття відвідувачі Комплексу повинні зібрати використовуваний ними інвентар та скласти у відведене для цього місце.
  • Цими Правилами Виконавець попереджує, а Замовник усвідомлює та погоджується з тим, що тренувальні зали для групових занять мають певну допустиму кількість місць, перевищення якої призводить до створення незручностей для відвідувачів під час проведення занять у групових залах, та як наслідок – неповноцінне надання відвідувачам таких видів спортивно-оздоровчих послуг. Оскільки будь-яке перевищення допустимої кількості відвідувачів на групових заняттях може спричинити встановлення обмеження для відвідувачів Комплексу щодо їх участі у таких групових заняттях, то таке обмеження не може бути розцінене як власна ініціатива Виконавця, за яку Виконавець повинен нести відповідальність, а лише вказує на підвищену популярність такого виду групових занять.
  • Розклад групових програм може змінюватись, про що відвідувачі повідомляються шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Виконавця або будь-яким іншим шляхом.

 

 

 1. Порядок відвідування Комплексу дітьми.

10.1. Діти у віці від 7 років роздягаються згідно статі дитини в чоловічій чи жіночій роздягальні.

10.2. Батьки несуть персональну відповідальність за дітей на території Комплексу.

10.3. Діти до 14 років можуть відвідувати Комплексу тільки в супроводі батьків або уповноважених осіб, які досягли повноліття.

10.4. Перебування дітей молодше 14 років на території Комплексу без супроводу батьків або уповноважених осіб заборонено.

10.5. Тренажерний зал можуть відвідувати діти з 14 до 16 років тільки у присутності батьків або персонального тренера.

10.6. Батьки або особи супроводу мають своєчасно привести дитину на тренування (групове заняття), а також вчасно забрати після закінчення тренування. За дітей, які перебувають в Комплексі після занять без нагляду батьків або супроводжуючих осіб, Комплекс відповідальності не несе.

10.7. Прохання одягати дитину в зручну форму і взуття.

10.8. Щоб уникнути травм, діти, які запізнилися до початку заняття більш ніж на 10 хвилин, на заняття можуть бути не допущені.

10.9. З метою уникнення інфікування дітей в Комплексі прохання залишати дитину вдома у випадках, якщо у дитини:

– нежить, кашель, болить горло або присутні інші прояви інфекційних захворювань;

– нудота, розлад шлунка або інше кишкова нездужання;

– підвищена температура;

– висип, незагоєні ранки.

10.10. Адміністрація Комплексу і тренер несуть персональну відповідальність за дитину тільки під час проведення занять.

10.11. Батьки або уповноважені особи самостійно несуть відповідальність про стан здоров’я дитини.

10.12. Батьки мають постійно контролювати стан здоров’я дитини та за необхідності звертатися до лікаря та проводити лікарські обстеження.

 

 1. Виконавець та/або Комплекс не несе відповідальність.

11.1. За стан здоров’я користувача, якщо причиною нанесення шкоди здоров’ю стало грубе порушення правил користування тренажерами і правил безпеки на воді.

11.2. За стан здоров’я і можливий травматизм:

– При порушенні відвідувачем правил відвідування Комплексу;

– Якщо відвідувач не використовував вступні інструктажі;

– Якщо відвідувач порушує рекомендації лікарів;

– За травми, отримані поза територією Комплексу;

– За травми, отримані від протиправних дій третіх осіб;

– За травми, отримані з вини самого відвідувача на території Комплексу.

11.3. За загублені або залишені без нагляду речі.

 

 

 1. Адміністрація залишає за собою право

12.1. Змінювати години роботи Комплексу, вносити зміни до чинного розклад занять.

12.2. Змінювати вартість разового відвідування заняття / абонемента.

12.3. Змінювати вартість види додаткових послуг, а також їх тривалість.

12.4. Закривати Комплекс або його окремі тренувальні території для проведення ремонтних, профілактичних робіт та з інших об’єктивних причин.

12.5. Вводити нові пункти правил Комплексу в міру виникнення відповідних ситуацій і зміни діючих.

12.6. Адміністрація Комплексу має право відмовити в наданні послуг відвідувачам, які не дотримуються правила відвідування і створюють своєю поведінкою недружню атмосферу в Комплексі.

 

 1. Особливі умови.
  • Під час укладання Договору та правил комплексу Замовник зобов’язаний пред’явити Виконавцю оригінал паспорту. У випадку укладання Договору на користь дитини, Замовник зобов’язаний пред’явити Виконавцю оригінал свідоцтва про народження дитини, а також оригінал паспорту одного з батьків дитини.
  • Обов’язковою умовою для відвідування Комплексу є наявність особистої фотографії Замовника, яка буде зроблена співробітниками Виконавця на момент підписання Договору та правил Комплексу.
  • Замовник погоджується з такими фактами:

у відповідності до санітарних норм та з метою забезпечення безпечного для здоров’я Замовника надання Послуг, басейни Комплексу підлягають очищенню не менш ніж двічі на рік, внаслідок чого функціонування басейнів призупиняється на строк здійснення таких робіт; приміщення Комплексу потребує періодичного проведення поточного ремонту, внаслідок чого надання Виконавцем Послуг може бути тимчасово призупинене; більшість обладнання Комплексу (сауни, тренажери та інше) мають безперебійний режим роботи, внаслідок чого потребують періодичної профілактики з метою запобігання подальшого їх виходу з ладу.

 

Дякуємо Вам за дотримання правил комплексу!

 

close
close
close
close
Спорткомплекс тимчасово не працює
Детальніше
close
Розділ 1 з 3

"Olympic Relay Swim"

Електронна адреса *
Назва команди*
Прізвище Ім’я По-батькові учасників:*

Розділ 2 з 3

Естафети:

(оберіть необхідний варіант)*
Чоловіки
Жінки
Мікс
Розділ 3 з 3

Інформаційний розділ

Стартовий внесок: *
Перейдіть по посиланню для внесення оплати. Після чого написніть на прапорець для закінчення реєстрації.
close

Заявку відправлено! Чекаємо Вас в Олімпійському стилі.

Додаток LuckyFit